Oddelenie didaktiky matematiky

Ústav Matematických Vied PF UPJŠ v Košiciach


Zisti viac ...

Profil oddelenia

Oddelenie didaktiky matematiky je akademickým pracoviskom Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vzdelávacie a výskumné aktivity oddelenia odrážajú aktuálne trendy v oblasti vyučovania matematiky na rôznych stupňoch škôl a aj v rámci celoživotného vzdelávania. Oddelenie zabezpečuje výučbu didaktických predmetov pre študentov učiteľstva matematiky a ponúka aj možnosti ďalšieho vzdelávania pre učiteľov matematiky. Zabezpečuje taktiež doktorandské štúdium v študijnom programe Teória vyučovania matematiky.

Vedúci

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Členovia

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.

Doktorandi

Mgr. Jana Chudá

RNDr. Pavel Molnár

Mgr. Timea Gábová

Mgr. Tadeáš Gavala

Výskum




Projekty


Agentúra  Číslo  Názov  Začiatok   Koniec  Vedúci  Spoluriešitelia 
APVV LPP-0134-09 Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET 2011-07 2012-08 Hanč
ÚFV
Hančová, Semanišová
Oper. progr. Vzdel. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, 2008-12 2013-11 Kanás
ÚIPŠ
Šveda, Semanišová, Hančová
7. rámc. program FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009-1, 244749 - ESTABLISH European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home. 2009-01 2013-12 Kireš
ÚFV
Šveda, Lukáč
VEGA 1/0168/10 Identifikácia kľúčových kompetencií v matematickom vzdelávaní a modely ich rozvíjania s podporou IKT 2010-01 2011-12 Šveda
ÚMV
Doboš, Harminc, Lukáč, Semanišinová, Chudá, ...
VVGS PF 47/2011/M Skúmanie kombinatorického myslenia prostredníctvom slovných úloh 2011-04 2011-12 Palenčárová
ÚMV
Polomčáková, Székelyová, Plavčáková
VEGA 1/1331/12 Analýza a rozvíjanie matematických kompetencií budúcich učiteľov 2012-01 2014-12 Doboš
ÚMV
Šveda, Lukáč, Semanišinová, Kanáliková, Ivanecká
VVGS PF VVFS-PF-2012-12 Návrh na spracovanie výučbových a metodických materiálov z kombinatoriky a pravdepodobnosti 2012-04 2013-06 Polomčáková
ÚMV
Kocová, Mičkaninová, Palenčárová
MIV ITMS 26110230035 Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 2010-08 2013-07 Šveda
ÚMV
Doboš, Semanišinová, Šveda, Lukáč, Harminc, ...
VVGS UPJŠ 2013-119 Tvorba e-learningovej video databázy 2013-07 2014-12 Furcoňová
ÚMV
Hubeňáková
VVGS PF UPJŠ 2013-99 Rozvoj diagnostických kompetencií budúcich učiteľov matematiky a žiackych matematických kompetencií na úrovni reflexie pomocou e-learningovej video databázy 2013-04 2014-06 Furcoňová
ÚMV
Hubeňáková
VVGS PF UPJŠ 2013-118 Rozvíjanie porozumenia vybraných matematických pojmov na vyšších úrovniach matematickej gramotnosti 2013-04 2014-06 Juhásová
ÚMV
Székelyová
APVV 0715-12 Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky 2013-10 2016-09 Lukáč
ÚMV
Šveda, Doboš, Semanišinová, Furcoňová, Hubeňáková, ...

Vybrané obhájené záverečné práce


Bakalárske práce

Študent  Školiteľ  Názov  Rok     
Tadeáš Gavala RNDr. Martina Hančová, PhD. Aplikácia stochastických stromových diagramov v podmienenej pravdepodobnosti 2013

Diplomové práce

Autor  Vedúci  Názov  Rok     
Bc. Anna Polomčáková RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Motivačné metódy opakovania vo vyučovaní matematiky na základnej škole 2009
Bc. Denisa Gallová RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Konceptuálne úlohy vo vyučovaní matematiky 2012
Bc. Miriama Kriššáková doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Implementácia spätnej väzby do digitálnych učebných materiálov z matematiky 2014
Bc. Veronika Hubeňáková Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Schopnosti potrebné k riešeniu slovných úloh 2012
Bc. Tadeáš Gavala RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Modelovanie úloh z pravdepodobnosti s využitím stromových diagramov 2015

Dizertačné práce

Študent  Školiteľ  Názov  Rok     
RNDr. Anna Polomčáková doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Diagnostikovanie a rozvíjanie vybraných klúčových kompetencií v školskej matematike 2013
RNDr. Katarína Furcoňová doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Vizualizácia a modelovanie pri riešení slovných úloh z matematiky 2015
RNDr. Veronika Hubeňáková doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Meranie kvality matematického vzdelávania - rubriky na meranie kvality formatívneho hodnotenia 2016

Pre študentov






Vybrané publikácie


Autor Názov Rok
Doboš, J. A continuous, nowhere monotone function
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (4), pp. 617-620
2013
Doboš, J. Out of l'Hôspital clutches: an example
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (4), pp. 541-544
2008
Doboš, J. Some Irrationals do not have Special Names
Mathematical Spectrum, 41 (1), pp. 8-10
2008
Doboš, J. ODE without complex numbers: another look
Teaching Mathematics and its Applications, 26 (4), pp. 196-200
2007
Doboš, J.,
Piotrowski, Z.
When Distance Means Money
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 28 (4), pp. 513-518
1997
Lukáč, S. Bádateľský prístup k výučbe trojuholníkov
Matematika - fyzika - informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 23(5), 337-351
2014
Lukáč, S.,
Raubenheimer, E.,
Šveda, D.
Solving a Diophantine problem using different expressions of the difference of two squares
Spreadsheets in Education, 6(3), 1-18
2013
Lukáč, S.,
Engel, R.
Investigation of probability distributions using dice rolling simulation
The Australian Mathematics Teacher, 66(2), 30-35
2010
Lukáč, S. Využívanie dôkazov pre hlbšie porozumenie poznatkov vo výučbe matematiky
Učitel matematiky, 18(3), 145-154
2010
Lukáč, S. Investigation and proof of property of interior angle bisector in a triangle
The Teaching of Mathematics, XIII(1), 35-49
2010
Semanišinová, I. Pravidelnosti a symetrie pri konštrukciách magických štvorcov
Matematika, fyzika, informatika, 21 č.9, 523-532
2012
Semanišinová, I. Pravidelnosti a symetrie pri konštrukciách magických kociek
Matematika, fyzika, informatika, 22 č.1, 25-31
2013
Lemańska, M.,
Semanišinová, I.,
Calvo, C. S., ...
Geometrical versus analytical approach in problem solving – an exploratory study
The Teaching of Mathematics, Vol. XVII, 2, 84–95
2014
Lukáč, S.,
Semanišinová, I.
View of the Role of ICT in Mathematics Education
Information and Communication Technology in Education, Ostravská univerzita, Ostrava, , 77-92
2014
Hubeňáková, V.,
Šveda, D.
Beliefs of Teachers of Mathematics about Teaching in a Constructivist Way
HSCI2013 : Procedings of the 10th International Conference on Hands-on Science, Košice. - Vila Verde : The Hands-on Science Network, , 36-41
2013
Lukáč, S.,
Molnár, P.
Teachers’ Views about the Possibility of using Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education
Information and Communication Technology in Education : Proceedings., ,
2015
Molnár, P. Prečo učitelia (ne)využívajú dynamické geometrické systémy vo vyučovaní matematiky
Zborník príspevkov z Jarnej školy doktorandov UPJŠ, ,
2015


Projekty


Agentúra  Číslo  Názov  Začiatok   Koniec  Vedúci  Spoluriešitelia 
APVV LPP-0134-09 Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET 2011-07 2012-08 Hanč
ÚFV
Hančová, Semanišová
Oper. progr. Vzdel. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, 2008-12 2013-11 Kanás
ÚIPŠ
Šveda, Semanišová, Hančová
7. rámc. program FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009-1, 244749 - ESTABLISH European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home. 2009-01 2013-12 Kireš
ÚFV
Šveda, Lukáč
VEGA 1/0168/10 Identifikácia kľúčových kompetencií v matematickom vzdelávaní a modely ich rozvíjania s podporou IKT 2010-01 2011-12 Šveda
ÚMV
Doboš, Harminc, Lukáč, Semanišinová, Chudá, ...
VVGS PF 47/2011/M Skúmanie kombinatorického myslenia prostredníctvom slovných úloh 2011-04 2011-12 Palenčárová
ÚMV
Polomčáková, Székelyová, Plavčáková
VEGA 1/1331/12 Analýza a rozvíjanie matematických kompetencií budúcich učiteľov 2012-01 2014-12 Doboš
ÚMV
Šveda, Lukáč, Semanišinová, Kanáliková, Ivanecká
VVGS PF VVFS-PF-2012-12 Návrh na spracovanie výučbových a metodických materiálov z kombinatoriky a pravdepodobnosti 2012-04 2013-06 Polomčáková
ÚMV
Kocová, Mičkaninová, Palenčárová
MIV ITMS 26110230035 Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 2010-08 2013-07 Šveda
ÚMV
Doboš, Semanišinová, Šveda, Lukáč, Harminc, ...
VVGS UPJŠ 2013-119 Tvorba e-learningovej video databázy 2013-07 2014-12 Furcoňová
ÚMV
Hubeňáková
VVGS PF UPJŠ 2013-99 Rozvoj diagnostických kompetencií budúcich učiteľov matematiky a žiackych matematických kompetencií na úrovni reflexie pomocou e-learningovej video databázy 2013-04 2014-06 Furcoňová
ÚMV
Hubeňáková
VVGS PF UPJŠ 2013-118 Rozvíjanie porozumenia vybraných matematických pojmov na vyšších úrovniach matematickej gramotnosti 2013-04 2014-06 Juhásová
ÚMV
Székelyová
APVV 0715-12 Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky 2013-10 2016-09 Lukáč
ÚMV
Šveda, Doboš, Semanišinová, Furcoňová, Hubeňáková, ...

Vybrané obhájené záverečné práce


Bakalárske práce

Študent  Školiteľ  Názov  Rok     
Tadeáš Gavala RNDr. Martina Hančová, PhD. Aplikácia stochastických stromových diagramov v podmienenej pravdepodobnosti 2013

Diplomové práce

Autor  Vedúci  Názov  Rok     
Bc. Anna Polomčáková RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Motivačné metódy opakovania vo vyučovaní matematiky na základnej škole 2009
Bc. Denisa Gallová RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Konceptuálne úlohy vo vyučovaní matematiky 2012
Bc. Miriama Kriššáková doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Implementácia spätnej väzby do digitálnych učebných materiálov z matematiky 2014
Bc. Veronika Hubeňáková Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Schopnosti potrebné k riešeniu slovných úloh 2012
Bc. Tadeáš Gavala RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Modelovanie úloh z pravdepodobnosti s využitím stromových diagramov 2015

Dizertačné práce

Študent  Školiteľ  Názov  Rok     
RNDr. Anna Polomčáková doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Diagnostikovanie a rozvíjanie vybraných klúčových kompetencií v školskej matematike 2013
RNDr. Katarína Furcoňová doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Vizualizácia a modelovanie pri riešení slovných úloh z matematiky 2015
RNDr. Veronika Hubeňáková doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Meranie kvality matematického vzdelávania - rubriky na meranie kvality formatívneho hodnotenia 2016

Výučba




Bakalárske štúdium

MRUa   Metódy riešenia matematických úloh I
MRUb   Metódy riešenia matematických úloh II
MRUc   Metódy riešenia matematických úloh III
IPU   Informatická príprava učiteľov matematiky
VEM   Vybrané kapitoly z elementárnej matematiky
SMO   Seminár k matematickej olympiáde
SHM   Seminár z histórie matematiky

Magisterské štúdium

SSM   Seminár zo školskej matematiky
DDMa   Didaktika matematiky I
DDMb   Didaktika matematiky II
AIM   Aplikácia IKT do vyučovania matematiky
SMO   Seminár k matematickej olympiáde
SHM   Seminár z histórie matematiky

Doktoradské štúdium

dTVM   Teória vyučovania matematiky
dVDM   Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky
dMRU   Metódy riešenia matematických úloh


Témy záverečných prác


Témy bakalárskych prác

Typ  Školiteľ  Názov  Rok    Obsadená   
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Aplikácie matematiky v učive základnej školy 2015
doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Teória čísel vo vybraných súťažiach 2015
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Interaktívne aktivity na podporu vyučovania matematiky 2015
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Úlohy na rozvíjanie bádateľských zručností v školskej matematike 2015
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Postavenie konceptuálnych úloh vo vyučovaní matematiky 2015
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. Korektnosť dôkazu a jeho vyučovanie 2015
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. Sústavy rovníc v stredoškolskej matematike 2015
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Geometrický a analytický prístup k riešeniu úlohy 2015
RNDr. Veronika Hubeňáková Rubriky pre formatívne hodnotenie žiakov 2015

Témy dipolomových prác

Typ  Školiteľ  Názov  Rok    Obsadená   
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Moderné vyučovacie metódy na podporu aktívneho učenia matematiky 2015
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Implementácia formatívneho hodnotenia do vyučovania matematiky 2015

Témy dizertačných prác

Typ  Školiteľ  Názov  Rok    Obsadená   
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. Matematická príprava budúceho vysokoškoláka 2015
doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Didaktický kontrakt a interpretácia v jednotlivých etapách riešenia slovných úloh. 2015
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Diagnostikovanie a rozvíjanie vybraných komponentov matematickej gramotnosti 2015
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Aktívne učenie sa matematiky s podporou digitálnych technológií 2015
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Formatívne hodnotenie vo výučbe pravdepodobnosti 2015

Pre učiteľov


Metodiky


Typ  Autor  Téma  Rok     
Pracovný list RNDr. Anna Polomčáková Farbenie útvarov 2013
Metodický materiál RNDr. Anna Polomčáková Farbenie útvarov 2013
Pracovný list RNDr. Anna Polomčáková Skladanie útvarov 2013
Metodický materiál RNDr. Anna Polomčáková Skladanie útvarov 2013
Pracovný list RNDr. Anna Polomčáková Spájanie bodov a bludiská 2013
Metodický materiál RNDr. Anna Polomčáková Spájanie bodov a bludiská 2013

Doplnkové pedagogické štúdium v odbore Matematika v akademickom roku 2016/2017 nebude otvorené.

Top