Klub učiteľov matematiky

V školskom roku 2009/2010 pripravil Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach stretnutia Klubu učiteľov matematiky. Cieľom stretnutí bolo aktívnou formou oboznámiť učiteľov so zaujímavými témami z matematiky a vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a diskusiu.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 7. decembra 2009. Téma stretnutia bola Vyučovanie matematiky ako intelektuálna výzva (pozrite si abstrakt). Prednášal Vám prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Druhé stretnutie sa uskutočnilo 1. marca 2010. Téma stretnutia bola Geometria fraktálov. Prednášal Vám jeden z najvýznamnejších slovenských matematikov prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pozrite si program a materiály Klubu učiteľov matematiky v školskom roku 2008/2009.