Materiály pre študentov

Prezentácie k vypísaným témam bakalárskych prác pre akademický rok 2017/2018:

Vyučujúci Názov práce
Doboš Jozef Korektnosť dôkazu a jeho vyučovanie
  Pseudoinverzia matice
  Sústavy rovníc v stredoškolskej matematike
  Funkcie zachovávajúce metriku a ich aplikácie
  Agregácia metrických štruktúr
Halčinová Lenka Hermiteova-Hadamardova nerovnosť
  Monotónne množinové funkcie v príkladoch
Horňák Mirko Susedov rozlišujúci index grafu
  Susedov súčtovo rozlišujúci index grafu
Hubeňáková  Veronika Miskoncepcie žiakov základnej školy v geometrii
Hutník Ondrej Olivierova veta
  Kritériá konvergencie nevlastných integrálov
Ivančo Jaroslav Magické ohodnotenia grafov
Klein Daniel  Testy nezávislosti kvalitatívnych premenných
Lučivjanská Katarína Futurity, užitočné finančné deriváty?
  Časová štruktúra úrokových mier: rôzne prístupy a typy
Lukáč Stanislav Úlohy na rozvíjanie bádateľských zručností v školskej matematike
  Možnosti využitia interaktívnych aktivít vo vyučovaní matematiky
  Postavenie konceptuálnych úloh vo vyučovaní matematiky
Madaras Tomáš Optimálne sledy v grafoch cez vyfarbené vrcholy
Ploščica Miroslav Polynomické funkcie na grupách
Semanišinová Ingrid Miskoncepcie žiakov základnej školy pri úpravách výrazov
Šupina Jaroslav  Skladanie funkcií a limita
  Malé množiny prirodzených čísel a štatistická konvergencia
  Výberové princípy z postupností funkcií
Šveda Dušan  Aplikácie matematiky v učive základnej školy