Prijímacie konanie

Prijímacie konanie (na I. stupeň štúdia)

Prírodovedecká fakulta UPJŠ prijíma uchádzačov na štúdium bez prijímacích skúšok s cieľom ponúknuť kvalitné štúdium pre všetkých záujemcov, ktorí majú pre štúdium predpoklady. Podmienkou na prijatie je maturita z matematiky (pri medziodborových študijných programoch sa požaduje maturita aspoň z jedného z odborov).

Absolventi gymnázia sa prijímajú na základe
   - výsledkov stredoškolského štúdia alebo testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) 
   - na základe vynikajúcich výsledkov predmetovej olympiády v príslušnom odbore

Absolventi strednej odbornej školy sa prijímajú na základe
   - testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS)

Automaticky prijatí na štúdium:
- študenti so študijným priemerom do 2,0
- úspešní riešitelia krajského kola matematickej olympiády

Podrobnosti o kritériách na prijatie a spôsobe prideľovania bodov nájdete tu.


Poplatky:

Poplatok klasická prihláška:          40,- EUR

Poplatok elektronická prihláška:    30,- EUR

- možnosť uchádzať sa o 2 študijné programy, s uvedením poradia (poplatok sa nezvyšuje)

Ďalšie informácie o pravidlách prijímacieho konania nájdete na stránke fakulty.

 

Prijímacie konanie (na II. stupeň štúdia)

Pravidlá prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na PF UPJŠ v akademickom roku 2016/2017

 

Nadväznosti študijných programov z matematiky