Mgr. Robert Lipták

Absolvent 2003, Finančná a poistná matematika

 


Pracovné pôsobenia

RAKÚSKA NÁRODNÁ BANKA
od 2010

  • Pracujem na oddelení dohľadu nad veľkými bankami (najväčšie rakúske bankové skupiny) ako špecialista pre oblasť pokročilých modelov riadenia rizík, ktoré sú používané pre výpočet kapitálových požiadaviek. Zastupujem zamestnávateľa v pracovnej skupine Európskej dohliadacej agentúry (European Banking Authority) v oblasti validácie interných modelov.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
2004 až 2010

  • Pracoval som na dohľade nad bankami pri výkone dohľadu na mieste so zameraním na oblasť kreditného a trhového rizika. Od roku 2007 som viedol oddelenie kvantitatívnych analýz, pracoval na schvaľovaní regulatórnych modelov merania rizík a zastupoval banku v pracovných skupinách CEBSu (Committee of European Banking Supervisors).

Prečo matematika?

Štúdium matematiky bolo a je v mojom profesionálnom živote veľkou výhodou, ovplyvnilo spôsob ako riešim problémy, argumentujem dosiahnuté výsledky a pomohlo mi získať komparatívnu výhodu v porovnaní s kolegami s „ne-matematickým“ vzdelaním. Veľmi pozitívne hodnotím aj možnosť získať počas štúdia programátorské zručnosti, ktoré prispievajú k samostatnosti pri riešení pracovných problémov. Základný prehľad ekonomických súvislostí získaný počas štúdia postačoval ako základ pre praktické uplatnenie. V profesii, ktorej som sa venoval a venujem však bolo potrebné ekonomické vedomosti kontinuálne dopĺňať. Matematické znalosti získané počas štúdia boli v mojom pracovnom živote viac než len postačujúce, poskytovali mi potrebnú istotu a prehľad vďaka čomu bolo pre mňa možné vyrovnať sa so zvyšujúcimi sa nárokmi, ktoré so sebou prinášala meniaca sa banková regulácia.