Prečo matematika

Aj keď je všeobecne rozšírená mienka, že štúdium matematiky vedie k nepoužiteľnému vzdelaniu, opak je pravdou. Prečo je dobré zvoliť si matematiku?

Pretože úspešný absolvent štúdia matematiky:

  • má hlboké vedomosti o matematických a štatistických metódach používaných v informatike, v technických vedách,  finančníctve,  poisťovníctve, manažmente, ekonómii, …
  • dokáže vytvárať teoretické modely reálnych procesov a na ich základe navrhovať optimálne riešenia,
  • vie aplikovať exaktné matematické postupy v oblasti manažmentu a riadenia zložitých systémov a vytvárať univerzálne postupy na riešenie úloh,
  • tvorivo rieši matematické problémy, pri ich riešení využíva poznatky z rôznych oblastí matematiky,
  • pri riešení matematických modelov aktívne využíva počítač a existujúce programové matematické balíky, vytvára procedúry vo vhodných programovacích jazykoch,
  • má poznatky z informatiky a z matematických disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju informatiky,
  • vie sa uplatniť v multidisciplinárnych výskumne orientovaných kolektívoch,
  • je schopný pružne sa adaptovať na meniace sa potreby organizácií, v ktorých pracuje,
  • má možnosť celosvetového uplatnenia vďaka nadnárodnej povahe matematiky.