Materiály pre učiteľov matematiky

Netradičné úlohy z geometrie

Prezentácia RNDr. Ingrid Semanišinovej, PhD. z metodického dňa pre učiteľov ZŠ, ktorý sa konal 1.2. 2013

Cabri geometria vo vyučovaní matematiky

Učebný materiál pripravený pre Klub učiteľov matematiky v roku 2004 RNDr. Stanislavom Lukáčom, PhD. V prezentácii a priložených dynamických konštrukciách sú predstavené základné nástroje dynamického geometrického systému Cabri Geometry II a niektoré možnosti využitia tohto systému vo vyučovaní matematiky.

E-learning v matematickom vzdelávaní

Učebný materiál pripravený pre Klub učiteľov matematiky v roku 2009 RNDr. Stanislavom Lukáčom, PhD. V prezentácii sú stručne vysvetlené základné princípy e-learningu, výhody a nevýhody tejto modernej koncepcie vzdelávania. Medzi dôležité predpoklady na vhodné a efektívne využívanie e-learningu vo vyučovaní matematiky patrí implementácia interaktivity, spätnej väzby a modelovacích aktivít do učebných materiálov. V prezentácii je načrtnutá problematika vytvárania a využívania interaktívnych vzdelávacích aktivít. Súčasťou prezentácie sú aj ukážky učebných materiálov. Niektoré interaktívne vzdelávacie aktivity sú vypracované v autorskom systéme ToolBook Instructor. Pre spustenie týchto aktivít je potrebné doinštalovať prehliadač - neuron.exe. Prehliadač je súčasťou archívu elearning.zip. Je voľne prístupný aj na webových stránkach spoločnosti SumTotal Systems, ktorá je tvorcom autorského systému ToolBook.
Na ukážku možností využitia interaktívnych učebných aktivít pri osvojovaní nových poznatkov sú vypracované dve učebné aktivity. Prvá učebná aktivita je zameraná na objavovanie vlastností vnútorných uhlov v tetivovom štvoruholníku.
Druhá učebná aktivita k Euklidovej vete o výške je upravená časť výučbového programu, ktorý bol vytvorený ako súčasť diplomovej práce Martiny Malčekovej na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Etecis

Výučbový program k elementárnej teórii čísel bol vyvinutý v rámci diplomovej práce Rastislava Kraveca na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedúcim diplomovej práce bol RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Výučbový program je využiteľný vo vyučovaní matematiky na strednej škole, ale niektoré časti možno využiť aj na základnej škole. Vo výučbovom programe je spracovaných 5 tém. Každá téma obsahuje výkladovú časť, cvičenia a úlohy na upevnenie poznatkov. Súčasťou výučbového programu sú aj dve matematické hry: Čerešňový nim a Matematické pexeso.
Po prvom spustení programu pomocou súboru etecis.exe alebo po zabudnutí prihlasovacieho mena a hesla je potrebné zadať po zatlačení tlačidla Nový prihlasovacie meno a heslo pre evidenciu učebných výsledkov.

Gradované úlohy - Operácie s racionálnymi číslami

Ide o postupnosť algoritmických úloh, ktorých náročnosť stúpa (graduje) podľa určitých kritérií. Úlohy, zvyčajne typové pre vybranú časť učiva (v tomto prípade ide o operácie s racionálnymi číslami),  sú rozdelené do niekoľkých úrovní podľa obtiažnosti. Každý žiak tak má možnosť počítať úlohy odpovedajúcej úrovne. Ak ich zvládne, postupuje do vyššej kategórie. Takéto spôsoby prezentácie úloh sú výhodné tým, že umožňujú individualizáciu. Materiál bol vyvinutý v rámci diplomovej práce Zuzany Holpovej na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedúcim diplomovej práce bola RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Hra Cubic

Hra je zameraná na rozvíjanie priestorovej predstavivosti predovšetkým u žiakov 5. až 7. ročníka základnej školy.
Navrhujeme hru zaradiť pred preberaním učiva  Objem a povrch kvádra a kocky, pričom predpokladáme že hranie hry zabezpečí lepšie porozumenie preberaného učiva. Podstata hry je v skladaní stavieb z kociek na základe kartičiek, ktoré obsahujú nákres ako stavba vyzerá pri pohľade spredu, zboku a zhora. Materiál obsahuje presné pravidlá hry a niekoľko návrhov využitia hry na vyučovacej hodine. Bol vyvinutý v rámci diplomovej práce Andrey Kanálikovej na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedúcim diplomovej práce bola RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Konštruktivistické prístupy k vyučovaniu matematiky

Učebný materiál pripravený pre Klub učiteľov matematiky v roku 2007 RNDr. Stanislavom Lukáčom, PhD. V prezentácii sú vysvetlené základné princípy konštruktivizmu a jeho prispôsobenie podmienkam a požiadavkám vyučovania matematiky vo forme didaktického konštruktivizmu. V prezentácii sú načrtnuté možnosti aplikácie konštruktivizmu vo vyučovaní geometrie. Základom podnetného učebného prostredia sú dynamické konštrukcie a nástroje dynamického geometrického systému Cabri Geometry. V prvej ukážke je aplikovaný konštruktivistický model EUR na výučbu Talesovej kružnice.
Druhá ukážka je zameraná na konštruktivistické prístupy k vyučovaniu osovej súmernosti. Prezentácia obsahuje systém úloh umožňujúci postupné osvojovanie si vlastností osovej súmernosti a osovo súmerných útvarov na základe  skúmania a manipulovania s dynamickými konštrukciami.

Mozaiky z pravidelných mnohouholníkov

Skúmanie mozaiky z pravidelných mnohouholníkov patrí do diskrétnej geometrie. Materiál pozostáva z pracovného listu pre žiakov, dvoch prezentácií v PowerPointe a z metodických pokynov pre učiteľa. Riešenie navrhovaných úloh žiakmi ponúka učiteľovi matematiky možnosť ukázať prepojenie poznatku o veľkosti vnútorného uhla v pravidelnom mnohouholníku s praxou, konkrétne s mozaikami, v dlažbách, s ktorými sa žiaci dennodenne stretávajú. Učebný materiál pripravila pre Klub učiteľov matematiky v roku 2009 RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.