E-learning - výzva pre moderné vzdelávanie

Autor: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

 

Prednáška je zameraná na možnosti využitia e-learningu v matematickom vzdelávaní. Po všeobecnej charakteristike e-learningu sú rozoberané možnosti jeho využitia vo vysokoškolskom vzdelávaní, konkrétne aj v príprave budúcich učiteľov matematiky na PF UPJŠ v Košiciach. V prednáške sú zaradené ilustračné ukážky interaktívnych vzdelávacích aktivít z e-learningového kurzu  Aplikácia IT do  vyučovania matematiky. Ukážky sú zamerané na skúmanie invariantných vlastností geometrických útvarov a množín bodov s danou vlastnosťou, počítačovú realizáciu riešenia úlohy na delenie so zvyškom a hry NIM z výučbového programu Etecis, približné riešenie rovníc pomocou iteračných výpočtov.