Zobrazenia množín - aj toto je matematika

Autor: prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.

 

Pre dané zobrazenia f, g konečnej množiny A do seba sa ľahko overí, či sú navzájom zameniteľné, t.j. či f(g(a))=g(f(a)) pre všetky a patriace do A. Zavedením prirodzených pojmov grafu zobrazenia, cyklu a stupňa prvku ukážeme konštrukciu, ktorá k danému zobrazeniu f nájde všetky g, ktoré sú s f zameniteľné.