Doktorandské štúdium

Ústav matematických vied má akreditované  tri študijné programy doktorandského štúdia.

Aplikovaná matematika - garant: Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Diskrétna matematika - garant: Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Teória vyučovania matematiky - garant: Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Profily absolventov doktorandského štúdia

Absolvent študijného programu Aplikovaná matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z viacerých oblastí matematiky, ovláda teoretické základy a  vedecké metódy výskumu, je schopný objavovať nové zákonitosti študovaných  štruktúr, navrhovať  matematické modely úloh z rôznych spoločensko-vedných a technických oblastí a riešiť ich pomocou výpočtovej techniky. Osvojil si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a komunikovať s pracovníkmi aplikačných oblastí.

Absolvent študijného programu Diskrétna matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z diskrétnej matematiky, ovláda teoretické základy diskrétnej matematiky, vedecké metódy výskumu v tejto oblasti, je schopný objavovať hlboké zákonitosti diskrétnych štruktúr a navrhovať diskrétne matematické modely úloh z rôznych vedných oblastí a riešiť ich na počítači. Osvojí si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakty s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Absolvent študijného programu Teória vyučovania matematiky nadobudne kvalitné vedomosti z matematických disciplín z predmetov študijného programu učiteľstvo matematiky, predovšetkým z oblastí súvisiacich s IKT, pedagogicko-psychologických disciplín, ako aj z metód kvantitatívnej analýzy. Absolvent bude schopný aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov spoločenskej praxe, pracovať s vedeckou knižnou a časopiseckou literatúrou, využívať internetové zdroje, prezentovať výsledky svojej práce na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách, formulovať matematické problémy, projekty a ďalšie formy aktivizačných úloh pre študentov.

  • Ďalšie informácie nájdete na stránke fakulty.