Študijné programy

Na našej univerzite je štúdium realizované podľa kreditového systému na základe štandardu Európskej únie ECTS. To umožňuje študentom prispôsobiť si svoj študijný plán a tempo štúdia vlastným potrebám. Jeden študijný rok pozostáva z dvoch semestrov a študent si každý semester zapisuje svoje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Každý predmet je podľa náročnosti ohodnotený rôznym počtom kreditov. Za 1 semester je možné získať 20 až 45 kreditov.

Každý študent môže podľa svojich schopností a uváženia študovať jednu až tri etapy:

1. etapa - bakalárske štúdium - štandardne trvá 3 roky, absolvent získa titul Bc.

2. etapa - magisterské štúdium - štandardne trvá 2 roky, absolvent získa titul Mgr.

3. etapa - doktorandské štúdium - štandardne trvá 4 roky, absolvent získa titul PhD.

Absolventom vysokoškolského štúdia matematiky Ústav matematických vied poskytuje možnosť získať titul RNDr. v študijnom odbore matematika, pozri podrobnosti.

 

Odbory štúdia:

 

I. stupeň  - bakalárske štúdium (Bc.)

 

  • Medziodborový program

- Matematika - informatika (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - fyzika (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - chémia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - biológia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - geografia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - psychológia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

 

II. stupeň - magisterské štúdium (Mgr.)

 

  • Učiteľstvo akademických predmetov

- Matematika - informatika (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - fyzika (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - chémia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - biológia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - geografia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

- Matematika - psychológia (Študijný plán / Informačné listy predmetov)

 

III. stupeň - doktorandské štúdium (PhD.)

 

  - externá forma (Študijný plán)

  - externá forma (Študijný plán)

  - externá forma (Študijný plán)