História

Prvá matematická katedra sa konštituovala pod vedením  doc. RNDr.  Cyrila  Palaja. Na katedru skoro po jej vzniku prišiel z Bratislavy doc. Ing. Igor Kluvánek, CSc., a ďalej externe na nej pôsobili akademik Ján Jakubík, akademik Otakar Borůvka, profesor Dr. Tibor Šalát, DrSc. a doc. Dr. Ernest Jucovič, CSc.. Doc. Jucovič sa neskôr stal interným pracovníkom, obhájil vedeckú hodnosť DrSc. a stal sa profesorom. Keď v roku 1966 prišiel ako  interný pracovník prof. RNDr. Josef Korous, DrSc., pôvodná Katedra matematiky sa rozdelila na dve katedry, a to na Katedru algebry a geometrie a Katedru matematickej analýzy. Rozvoj  ďaľších oblasti matematiky pozitívne ovplyvnil aj príchod RNDr. Leva Bukovského, CSc. a RNDr. Jána Černého, CSc. v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia,  ktorí sa čoskoro stali docentmi.

Pracovníci, ktorí prišli do Košíc, priniesli so sebou aj matematické problémy, začali sa im intenzívne venovať a zároveň rozvíjať problematiku, s ktorou súviseli. Bola to problematika vektorových mier, teórie množín, geometria, problematika teórie diferenciálnych rovníc. Z iniciatívy akademika Jakubíka sa rozvinulo štúdium usporiadaných algebraických štruktúr, ktoré je živé doteraz. Seminár Usporiadané matematické štruktúry stále pracuje. V súčasnosti ho vedie doc. RNDr. Judita Lihová, CSc.. Pod vedením profesora Bukovského vznikla skupina mladých matematikov z PF UPJŠ a z matematického ústavu SAV, ktorá intenzívne pracovala na problematike základov matematiky. Skupina sa v  80-tych rokoch minulého storočia dostala do povedomia matematickej komunity ako Košická škola teórie množín. Koncom 60-tych rokov založil profesor Jucovič tzv. Košický kombinatorický seminár /známy pod skratkou KOKOS/, ktorý pravidelne pracuje doteraz. Vedenie seminára po profesorovi Jucovičovi prevzal jeho žiak prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, Dr.Sc. a vedie ho doposiaľ. V rámci KOKOS-u vyrástlo viacero osobností košickej matematiky. Na základe seminára v 90-tich rokoch minulého storočia vznikla a doposiaľ pracuje vo svete uznávaná košická škola diskrétnej matematiky. Košice sa stali jedným z európskych centier pre diskrétnu matematiku. Konferencie Cycles and Colorings, organizované košickou kombinatorickou skupinou každoročne od roku 1992, majú už pevné miesto medzi podobnými podujatiami, organizovanými vo svete. V 70-tych rokoch sa sľubne rozbehol seminár z diferenciálnych rovníc. Predčasné úmrtie vedúceho tohto seminára, doc. RNDr. Pavla Šoltésa, CSc. v roku 1986 bolo nečakanou ranou pre košickú matematiku. Vedenia seminára sa ujal doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc..

Tvorivú činnosť v matematike drobnou, nenápadnou prácou ovplyvňovali a ovplyvňujú aj ďaľšie osobnosti. Nezabudnuteľná spomienka patrí Dr. Ludmile Frantíkovej, ktorá spolu s profesorom Jucovičom určila smer, ktorým sa dodnes na fakulte uberá výskum v didaktike matematiky. Vedúcou osobnosťou v tomto smere výskumu sa na fakulte stal doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., neskôr doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.. Skupinu didaktikov posilnil v roku 2006 príchod prof. RNDr. Jozefa Doboša, CSc.. Profesor Doboš sa v roku 2009 ujal vedenia semináru z teórie vyučovania matematiky.

V celej histórii matematiky na fakulte mali vedúce osobnosti odborný nadhľad, a tak pružne, napriek nepriazni doby, reagovali na tendencie vývoja matematiky. Za pomoci významných českých matematikov, prof. RNDr. Miroslava Fiedlera, DrSc. a prof. RNDr. Karla Zimmermanna, DrSc. rozvinuli vzdelávanie a aj výskum v operačnej analýze, teórii systémov a matematickej optimalizácii. V súčasnosti je výskum v operačnej analýze rozvíjaný pod vedením prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, CSc. Za výrazného prispenia prof. RNDr. L.  Bukovského, DrSc. sa na UPJŠ objavila matematická informatika, ktorá bola  inštitucionalizovaná najprv vo forme oddelenia na Katedre matematickej analýzy. Na báze tohto oddelenia bola v roku 1985 zriadená Katedra teoretickej kybernetiky a matematickej informatiky. Z nej v roku 2002 vznikol Ústav informatiky.

Dňa 1. apríla 2002 vznikol na základe Katedry geometrie a algebry a Katedry matematickej analýzy Ústav matematických vied (ÚMV)  PF UPJŠ. Jeho riaditeľom sa stal prof. RNDr. S. Jendroľ, DrSc. .

Dnes je Ústav matematických vied konsolidovaným vysokoškolským pracoviskom, na ktorom sa pestuje kvalitná veda, a ktoré garantuje kvalitné štúdium matematiky na bakalárskych študijných programoch Matematika a Ekonomická a finančná matematika, na bakalárskom študijnom odbore medziodborového štúdia s matematikou, ďalej na štyroch magisterských študijných programoch Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Matematika a Informatická matematika (v procese akreditácie). Na ÚMV sa realizuje aj doktorandské štúdium v odboroch Diskrétna matematika, Aplikovaná matematika a Teória vyučovania matematiky. S výsledkami vedeckej činnosti pracovníkov ÚMV sa možno pravidelne stretnúť na stránkach špičkových svetových vedeckých a odborných časopisov. Rozsiahla je aj ich medzinárodná spolupráca.

Začiatkom roku 2009 sa riaditeľom ÚMV stal doc. RNDr. Roman Soták, PhD.