Oddelenie algebry a geometrie

Vedúci: prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.,
Členovia: doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.
   

Oddelenie algebry a geometrie je po vedeckej stránke orientované na univerzálnu algebru. Univerzálna algebra zovšeobecňuje poznatky získané v rôznych oblastiach algebry (teória grúp, lineárna algebra, teória zväzov a iné) a skúma všeobecné vlastnosti algebraických systémov s finitárnymi operáciami. Jej výsledky a postupy poskytujú inšpiráciu pre rôzne matematické disciplíny. Konkrétne, M. Ploščica sa zaoberá zväzmi kongruencií algebier, najmä v kongruenčne distributívnych varietách. D. Studenovská sa venuje zväzom retraktov a kváziusporiadaní monounárnych algebier.