Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.
  doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
  doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
  RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
   

Oddelenie didaktiky matematiky je akademickým pracoviskom Ústavu matematických vied UPJŠ v Košiciach. Vzdelávacie a výskumné aktivity oddelenia odrážajú aktuálne trendy v oblasti vyučovania matematiky na rôznych stupňoch škôl a aj v rámci celoživotného vzdelávania. Oddelenie zabezpečuje výučbu didaktických predmetov pre študentov učiteľstva matematiky a ponúka aj možnosti ďalšieho vzdelávania pre učiteľov matematiky. Zabezpečuje taktiež doktorandské štúdium v študijnom programe Teória vyučovania matematiky. Výskumná činnosť pracovníkov oddelenia je zameraná na:

  • problematiku matematických kľúčových kompetencií
  • e-learningovú podporu vyučovania matematiky
  • postavenie diskrétnej matematiky v rámci školskej matematiky
  • vyučovanie analýzy dát v matematike základnej a strednej školy
  • matematickú prípravu budúcich vysokoškolákov
  • problematiku riešenia slovných úloh

Ďalšie informácie nájdete na www stránke oddelenia.