Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Vedúci: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.
  doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
  RNDr. Martina Hančová, PhD.
  RNDr. Daniel Klein, PhD.
  Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky je akademickým pracoviskom Ústavu matematických vied UPJŠ v Košiciach. Zabezpečuje výučbu predmetov študijného programu Ekonomická a finančná matematika a doktorandského študijného programu Aplikovaná matematika. Výskumná činnosť pracovníkov oddelenia je zameraná na:

 • algoritmy v teórii hier a ekonómii
 • operačný výskum
 • stochastické procesy a aplikácie
 • lineárne modely matematickej štatistiky
 • netradičné vyučovanie matematiky na základnej a strednej škole, hlavne v oblastiach
  - teória pravdepodobnosti a štatistika
  - finančná matematika
  - optimalizačné metódy

Ďalšie informácie nájdete na www stránke oddelenia.