Oddelenie matematickej analýzy

Vedúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Členovia: Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
  RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
  RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
   

Vedecká činnosť oddelenia matematickej analýzy je zameraná na nasledujúce oblasti:


Kvalitatívna teória diferenciálnych rovníc. Vyšetrujú sa vlastností riešení, ako sú oscilatoričnosť, ohraničenosť, konvergencia  a pod., rôznych typov diferenciálnych rovníc a ich systémov.

Harmonická a funkcionálna analýza. Vyšetrujú sa dva okruhy problémov - Lebesgueovské integrovanie a jeho zovšeobecnenia na vektorové funkcie a miery (Banachove priestory a lokálne konvexné priestory s ďalšími štruktúrami). Druhou oblasťou sú wavelety (a všeobecnejšie koherentné stavy), kde sa zameriavame na riešenie otázok súvisiacich s operátormi založenými na waveletoch, časovo-frekvenčnými operátormi a skúmaní symbolov takýchto integrálnych operátorov v rôznych funkcionálnych priestoroch.

Štúdium konvergenčných vlastností v priestore spojitých funkcií   a ich súvis so selekčnými vlastnosťami topologického priestoru. Využitie metód teórie množín v topológii.


Oddelenie matematickej analýzy zabezpečuje výučbu týchto predmetov:

  • Matematická analýza  ( pre všetky odbory)
  • Funkcia komplexnej premennej
  • Matematika pre fyzikov
  • Diferenciálne rovnice
  • Diferenciálne a integrálne rovnice
  • Vybrané kapitoly z matematickej analýzy
  • Elementárna matematika z hľadiska vyššej

 

Ďalšie informácie nájdete na www stránke oddelenia.