Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
  doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.
  doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
  doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
  RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
   

Oddelenie diskrétnej matematiky je akademickým pracoviskom Ústavu matematických vied PF UPJŠ v Košiciach. Členovia oddelenia pracujú vo výskume diskrétnych matematických štruktúr, najmä teórii grafov (farebnosť grafov, topologická teória grafov, cykly v grafoch, aplikácie teórie grafov, ohodnotené grafy), kombinatorickej teórie konvexných mnohostenov a intuitívnej geometrie.

Oddelenie je riešiacim pracoviskom výskumného projektu APVV - 0023 - 10 Polyedrálna, štrukturálna a chromatická teória grafov. Na báze vedeckého výskumu konaného oddelením sa úspešne rozvíja doktorandské štúdium v odbore 9. 1. 6. Diskrétna matematika a magisterské štúdium študijného programu Manažérska matematika študijného odboru Matematika.

Pracovníci oddelenia konajú výuku v predmetoch z nasledujúcich oblastí: Diskrétna matematika, Teória grafov, Vybrané kapitoly z teórie grafov, Pravdepodobnostná metóda teórie grafov, Kombinatorické algoritmy, Kombinatorická optimalizácia, Lineárna a celočíselná optimalizácia, Kombinatorika pre informatikov, Kombinatorické dizajny, Teória kódovania, Teória matroidov, Teória hromadnej obsluhy, Konvexné programovanie, Polyedrálna teória, Geometria, Lineárna algebra a geometria, Geometrické zobrazenia, Vybrané kapitoly z geometrie, Numerické metódy, Matematické základy informatiky, Databázové systémy.