doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.'s picture

Osobné informácie

Meno
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Pracovisko

Ústav matematických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Telefón
+421 55 234-6174
E-mail
ivan.zezula@upjs.sk

Vyučované predmety

  • Základy matematickej analýzy
  • Základy teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
  • Vybrané kapitoly z pravdepodobnosti
  • Aplikovaná štatistika
  • Výpočtové a simulačné metódy štatistiky
  • Výskum

  • Mnohorozmerné lineárne modely s variančnými komponentami
  • Aplikovaná štatistika, najmä v biológii, technike a spoločenských vedách
  • Výpočtová štatistika a data minig